Historie

1970-1980

Nadat Den Helder zijn uitbreiding begon te zoeken in de richting van het dorp Julianadorp en men hier al voortvarend aan het bouwen was geslagen nam gemeenteraadslid J. Eriks in de zomer van 1970 contact op met de heer Paul de Dreu om een aanzet te geven tot het oprichten van een tennisclub in Julianadorp. Als de club zou worden opgericht dan zou de gemeente Den Helder voor de banen zorgen.

Nadat Paul een groep enthousiastelingen zo ver had gekregen dat er voldoende basis bestond tot het oprichten van een tennisclub, werd met zo'n 20 personen op adres van Foreestweg 107A op 23 november 1970 de oprichtingsvergadering gehouden. Paul de Dreu werd voorzitter. Via notaris A.M.Schenk te Den Helder werd de officiële oprichtingsakte gepasseerd. Hierna bleek al gauw dat de toezegging van de gemeente van nul en generlei waarde bleek en dat TVJ zelf voor de zaken zorg diende te dragen. Uiteindelijk werd toestemming verkregen om in bungalowpark De Zandloper te starten met bouwen. De Duitse bewoners waren hierover niet erg enthousiast

 Met heel veel zelfwerkzaamheid werd begonnen aan de aanleg van twee tennisbanen (huidige banen 3 en 4). Als onderkomen mochten we in eerste instantie een werkwagen van Henk Schouwenaar gebruiken, welke vervangen werd door een stacaravan van de gemeente Den Helder en nog weer later een overbodig geworden houten school. Ondanks deze primitieve omstandigheden was het erg gezellig en de onderlinge band was dan ook sterk. Inmiddels was het ledenaantal gegroeid tot 50 leden. Na 5 jaar hebben we nog een derde baan aangelegd (huidige baan 5).

 In 1976 droeg Paul de Dreu zijn voorzitterschap over aan Cor Asjes. Onder de leiding van Cor werd in 1976 gestart met de bouw van ons, nog steeds bestaande, clubhuis. Onder grote belangstelling werd het nieuwe clubhuis op 10 juni 1977 geopend door de toenmalige wethouder van sportzaken van de gemeente Den Helder, mevrouw J.A.P. van Namen- van Eck.

Ook zag in april 1976 ons clubblad, onder de naam "De Duinklapper", het levenslicht. Dit met een geheel eigen omslag. Begin 1977 kreeg het blad een wat professionelere omslag.

De vereniging groeide en om alle zaken goed betaalbaar te houden en de contributie niet te laten stijgen werd de zelfwerkzaamheid ingevoerd. Dit was in deze tijd een geheel nieuw fenomeen. Deze beslissing heeft er echter wel voor gezorgd dat de saamhorigheid van de leden werd versterkt. In 1978 werden de banen 4 en 5 aangelegd (huidige banen 1 en 2).

1980-1990

TVJ werd 10 jaar oud!!!! Zonder een officiële receptie kon dit feit uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan.

In 1981 droeg Cor het voorzitterschap over aan Leo de Winter. Onder Leo werd in 1981 overgegaan tot de aanleg van een moderne sproei-installatie. Ook werd in 1981 voor het eerst gestart met een competitie, genaamd Kringdamescompetitie, welke in de volksmond "huisvrouwencompetitie" werd genoemd. Deze kreet is er tot op heden nog steeds niet uitgesleten. Er werd een Huishoudelijk Reglement geintroduceerd en de baanafschrijving zag het licht. Daar het ledenaantal bleef stijgen werd door het bestuur een aanvraag bij de gemeente ingediend tot realisering van lichtmasten op de banen 4 en 5 (huidige banen 1 en 2). Deze aanvraag werd, hoe kan het ook anders, door de gemeente afgewezen. Ook in 1981 werd de omslag van "De Duinklapper" gemoderniseerd.

In 1984 droeg Leo het voorzitterschap over aan Gerth Dolman. Onder Gerth werd met bezieling gewerkt aan de realisering van een zesde baan. Dit was gewoon bittere noodzaak, want het ledenaantal was stormachtig gegroeid en er was een behoorlijke wachtlijst voor nieuwe leden. Een half uurtje tennissen was in die tijd een behoorlijke luxe. De reglementen werden nog eens aangepakt en aangepast. Door de voortdurende overlast van onze leden voor de Duitse bungalowbewoners werd besloten dat bij de aanleg van een zesde baan, ook de ingang van ons park aan de Duinriet, dat tot op dat moment in het bungalowpark was, te verplaatsen naar de Zanddijk. Gerth heeft veel energie gestoken in het goed functioneren en coördineren van de werkwijzen van de diverse commissies van de vereniging.

In 1987 werd de omslag van de Duinklapper aangepast aan de eisen des tijds. Begonnen werd met de aanleg van een zesde baan (huidige baan 6) (foto park). Tot op dat moment heette de bar in het clubhuis Baan 6. Jammer dat men dat toen heeft veranderd want dan hadden we nu een zevende tennisbaan gehad.

In 1988 droeg Gerth het voorzitterschap over aan Eduard Kemperman. Ook in datzelfde jaar werd de zesde baan voltooid en verdween de wachtlijst. Wat ook verdween was een deel van het geld van de vereniging toen boven water kwam dat de toenmalige penningmeester er met een deel van het geld van de vereniging vandoor was gegaan. Voor de vereniging een behoorlijke tegenslag, wat resulteerde in een voorlopige stop op de ontwikkelingsplannen voor de toekomst.

1990-2000

TVJ werd 20 jaar oud !!!! Dit werd niet gevierd vanwege a) de hiervoor genoemde omstandigheden en b) een viering van het 25-jarig bestaan werd verkozen boven deze gebeurtenis. In 1991 konden wij het feit herdenken dat het Zandlopertoernooi voor de tiende keer werd gehouden.

Ook in 1991 kreeg onze bekende Duinklapper zijn huidige omslag.

In het jaar 1993 draagt Eduard Kemperman de voorzittershamer over aan Leen Barth. Om goed voorbereid te zijn op ons 25-jarig jubileum wordt in 1994 al een feestcommissie in het leven geroepen, die de voorbereidingen voor het heugelijke feit ter hand zal nemen.

Dan is het in 1995 zover. TVJ bestaat 25 jaar !!!! Dit feit wordt op 10 oktober met een geslaagde receptie in café Prins Hendrik in Julianadorp gevierd (foto 1 / foto 2). De receptie werd zeer druk bezocht. Op deze receptie werd tevens de naam voor ons clubgebouw onthuld. Deze naam werd middels een prijsvraag uitgekozen. Vanaf die dag heet ons clubgebouw Service Point. De prijswinnares Liesbeth Koster ontving als dank van de voorzitter een VVV-bon. Met een autopuzzelrit en een grote feestavond op 24 november werden de feestelijkheden rond de kwart eeuw afgesloten.

In 1997 draagt Leen Barth de voorzittershamer over aan Rob van der Linden. Rob heeft in het begin van zijn voorzitterschap een begin gemaakt met de vorming van een meer-jarenbeleidsplan. Iets waar onze vereniging toch behoorlijk behoefte had. Dit had tot gevolg dat in dit beleidsplan ook het plan ontstond om onze vereniging een volledige renovatie te laten ondergaan, welke in 1998 een aanvang zou nemen. De eerste fase van deze renovatie bestond uit de totale vernieuwing van de toiletgroepen, de kleedkamers en de vergroting van de zeer kleine keuken (foto 1 / foto 2 / foto 3). Aan de achterkant van het gebouw werd een volledige vergroting van drie meter gerealiseerd. In 1999 werd begonnen aan de verwijdering van alle rode mijnsteenpaden op de vereniging en werden bij elke baan, door heggen omzoomde, zitjes gemaakt, een zonneterras werd naast de kantine-ingang gemaakt en aan de noordkant van de kantine een zithoek.

2000-2010

Ook voor onze tennisvereniging diende er zich een nieuwe eeuw aan. Nog steeds ontbeerde TVJ verlichting, hetgeen ons in tennisland tot een uitzonderlijke vereniging maakte. De grootscheepse renovatie van het park ging onverdroten verder. In het jaar 2002 werd aan de buitenzijde van de kantine een geheel glazen overkapping gerealiseerd. Hoewel er eerst sceptisch tegen deze uitbreiding werd aangekeken, bleek de overkapping een schot in de roos.

In 2004 droeg Rob van der Linden het voorzitterschap over aan Ab Wolbink. Ook in 2004 overleed onze oud/voorzitter Leo de Winter. Leo was tot het laatst actief lid van de vereniging.

In 2005 werd begonnen met de volledige verbouwing van de kantine. Zo werd een geheel nieuwe opstelling van de bar gekozen, waardoor er in de kantine meer ruimte ontstond.

In 2007 kwam de laatste grote klus om de hoek kijken. Naast de ingang van het clubgebouw werd een bestuurskamer opgetrokken, welke gelijk doorliep naar achteren, zodat er een ruim en goed bruikbaar materiaalhok ontstond. Het laatste oude gebouwtje, met asbest, was verleden tijd. Een ieder die nu de vereniging bezoekt herkent, op de oefenkooi na, niets meer van de oude vereniging.

Het jaar 2009 is een zwart jaar voor onze vereniging. Kort na elkaar overleden ons erelid Koos van Valkenburg en oud/penningmeester Peter Ruiten. Koos was voor onze vereniging die man die reeds zeer lange tijd dagelijks op de vereniging aanwezig was en alle handelingen verrichtte, welke voor het onderhoud van onze club noodzakelijk waren. Op de jaarlijkse ledenvergadering werd lid John van Baaren tot erelid van de vereniging benoemd. Dit als erkenning voor de vele voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de volledige renovatie van ons verenigingspark en -gebouw.